ungdomspsykologisk praksis ved helle munk-petersen, specialist i børnepsykologi, aut. psykolog

Tro og eksistens

Jeg har igennem flere år været optaget af tro og kristen spiritualitet og har, sideløbende med mit arbejde som psykolog, deltaget i teologisk efteruddannelse.

Min erfaring er, at spørgsmål om tro, tvivl, og længsel efter Gudsnærvær spiller en stor rolle for mange mennesker; men at mange på grund af usikkerhed, blufærdighed; skam eller manglende følelse af forbundethed til Folkekirken går og tumler med disse spørgsmål alene. Det er der selvfølgelig ikke noget galt i: ens forhold til tro er jo netop ofte et meget personligt / privat forhold. Der kan imidlertid komme perioder i ens liv, hvor spørgsmålene presser sig voldsomt på og både kan skabe angst og fortvivlelse; evt. i forbindelse med en livskrise ovenpå alvorlig sygdom hos én selv eller en nærtstående; eller efter en svær skilsmisse eller dødsfald i familien.

Nyere forskning har påvist, at der er tydelig forbindelse mellem livskvalitet; livslængde; håndtering af alvorlig sygdom på den ene side og tro på den anden side. At tro på Gud og have tillid til, at han er hos én, også i de sværeste stunder, mildner smerten og gi’r håb. Omvendt kan et oplevet tab af forbindelse til Gud eller en forestilling om at blive straffet eller glemt af Gud skabe stor fortvivlelse og angst.

Der synes at være en dynamisk forbindelse mellem ens Gudebillede, ens Forældrebillede og Selvbillede, jf. bl.a. Ana-Maria Rizzuto. Det kan være frugtbart at arbejde mod en forståelse af denne forbindelse. Det er min erfaring, at psykologien og teologien kan befrugte hinanden, ikke kun i en teoretisk ramme, men også i den enkeltes liv – at man kan få hjælp til at finde en ny begyndelse.

Jeg tilbyder gennem samtale at formidle større forståelse og bedre kontakt til disse aspekter af livet. Jeg er selv kristen med rod i den danske Folkekirke. Dette betyder ikke, at det kun er indenfor disse rammer, at samtalen kan bevæge sig: spiritualitet erfares på mange måder, og vi har hver især unikke tanker og oplevelser, som er værdifulde for os. Hvis du ønsker det, kan jeg være behjælpelig med redskaber til fordybelse i tro, i dagligdagen derhjemme.

UNGDOMSPSYKOLOGISK PRAKSIS  |  OTTE RUDSGADE 16, 8200 ÅRHUS N  |  T: 3089 3057  |  HELLE@MUNKPETERSEN·DK