ungdomspsykologisk praksis ved helle munk-petersen, specialist i børnepsykologi, aut. psykolog

Ungdommens udfordring

Op igennem livet bliver vi stillet overfor forskellige udfordringer: hver fase af livet har sin opgave, der skal løses, ligesom i eventyret, hvor hovedpersonen skal klare en række svære opgaver, inden han eller hun til sidst kan ”leve lykkeligt”.

For det unge menneske gælder det at kunne adskille sig fra sin familie; at kunne indgå i betydningsfulde relationer med jævnaldrende og at kunne finde en ro og en klarhed om egne mål og meninger, eller sagt på en anden måde: at finde frem til ”hvem han eller hun er”; altså en identitetsfølelse, der langsomt falder på plads.

Den svære kunst er, at finde rytmen i den dans, der hele tiden synes at skifte mellem for stor nærhed og sammenflydning (”for stor” fordi det vanskeliggør etableringen af en tydelig fornemmelse af, hvem man selv er) og for stor afstand og evt. konflikt (”for stor” fordi det kan medføre stor ensomhed og oplevelse af svigt). En ung kan således have brug for hjælp til at turde tro på egne kræfter og gå ind i en selvstændighedsfase med gradvis frigørelse fra forældrene. Eller omvendt ha’ brug for hjælp til at turde åbne op for at mærke en egen sårbarhed og angst for afvisning, som måske afholder den unge fra at deltage i socialt samvær med andre unge.

Mange unge kæmper i dag med store krav på mange fronter og kan samtidig opleve at stå alene med ansvaret for at skabe sig et ”succes-fyldt” liv. En stor gruppe føler sig ikke i stand til at leve op til ugebladenes og tv-seriernes glansbillede af ”det perfekte ungdomsliv”; og bekymrende mange af disse reagerer på oplevelsen af ikke ”at slå til” med forskellige alvorlige symptomer, såsom misbrug, selvskadende adfærd og selvmordstanker/-forsøg.

På baggrund af mine mange år som psykolog på ungeområdet har jeg erfaring for, at jeg kan hjælpe netop disse unge med at genvinde troen på, at der også er en mening med livet for dem, og at der findes en mangfoldighed af farver på paletten, som de stadig har til gode at opleve.

UNGDOMSPSYKOLOGISK PRAKSIS  |  OTTE RUDSGADE 16, 8200 ÅRHUS N  |  T: 3089 3057  |  HELLE@MUNKPETERSEN·DK